Loading
Relaterad information
Allmän beskrivning av PMF


Externa länkar
PMF2, Utveckalad av Pentti Paatero, University of Helsinki

EPA, Positive Matrix Factorization 3.0 Software

PMF- Exempel 2

Exemplet nedan är kört med programmet PMF2 och resultat från det är behandlat i Matlab. Ett dataset med luftprover för partikelfraktionen PM10 från Hornsgatan i Stockholm har använts som indata. De ingående variablerna är halter av ett antal olika metaller, NOx samt partikelmassa. Analysresultat under detektionsgränsen har ersatts med värden för halva detektionsgränsen.

Fem faktorer gav oss ett resultat där vi tydligast kunde identifiera källorna.

Figur 1: Här plottas alla 5 faktorer tillsammans, för resp. PMx, de olika metallerna samt NOx.

Figur 2:Bidraget från varje observation (Över tid, äldst till vänster, nyast till höger), G, för alla 5 faktorer visas i figuren nedan.

Vår tolkning av de 5 ingående faktorerna är att det är följande källor till dem: Däckslitage, vägslitage, bromsar, långväga transporter samt en sista källa som beskriver en vinter/förbrännings faktor. Vi baserar dessa beslut på tidigare erfarenheter från liknande modelleringar samt på förhållanden mellan vissa av de ingående variablerna/metallerna. Förhållande som kommer av jordskorpans sammansättning och publicerad kunskap förhållande av metaller i t.ex. dubbar och bromsbelägg och skivor. I figuren nedan har bidraget från varje källa till PM10 halten räknats. Osäkerheten i varje observation redovisas även.

Figur 3: Bidrag från 5 källor till halten av PM10.


Ansvarig för webbsidan:
webmaster@miljostatistik.se