Loading
Relaterad information
Visualisering - en introduktion

Interaktivt länkade diagram


Externa länkar

Gapminder

Highlight, Linköpings universitet

Statistics eXplorer (via Linköpings universitet)

Statistics eXplorer (via SCB)

Motion charts, Google

Animerade punkt och bubbeldiagram

Metodbeskrivning

Animerade punkt- och bubbeldiagram är en mycket användbar form av visualisering som utvecklats av Hans Rosling, professor i internationell medicin, och stiftelsen Gapminder. Grunden för visualiseringen är ett 2-dimensionellt diagram som visar samvariationen mellan en y- och en x-variabel (Figur 1). Färgkodning gör det möjligt att skilja mellan olika grupper av objekt, och storlekskodning av bubblorna ger ytterligare en dimension till informationen om objekten. Animeringen innebär att man spelar upp en video som visar hur bubblornas position och storlek ändras från år till år.

Samma grundidé som i Roslings bubbeldiagram kan också utnyttjas för att visualisera dataserier med flera observationer per år eller använda andra variabler än tid för att styra animeringen. Figur 2 visar en sekvens av bubbeldiagram som tydliggör hur sambandet mellan pH och salthalt vid en provtagningsstation i Egentliga Östersjön varierat över tid och mellan laboratorier. Speciellt kan man se att variationen i pH för en given salthalt var mycket större 1989-93 än under de efterföljande femårsperioderna. Vidare kan man se enstaka starkt avvikande värden även under senare år.Figur 1. Bubbeldiagram överförväntad livslängd och inkomst per capita i olika länder.Figur 2. Sekvens av bubbeldiagram över pH och salthalt i vattenprover från Egentliga Östersjön (provtagningsstation BY15). Data från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) och Finnish Institute of Marine Research (FIMR).

Programvara och data

Gapminders animerade bubbeldiagram kan beskådas genom uppkoppling till stiftelsens hemsida (www.gapminder.org). De kan också laddas ner till en PC. I båda fallen får man tillgång till animeringar av officiell statistik över utvecklingen i världen.

Om man vill skapa animerade bubbeldiagram med hjälp av egna data kan man utnyttja en Excelapplikation eller verktyg som tillhandahålls av Google.

Den Excelbaserade applikationen, som är utvecklad för PC utrustad med Microsoft Office 2007, kan laddas ner från avdelningen för statistik vid Linköpings universitet.
Programmet Highlight som använts för att skapa bubbeldiagrammen i Figur 2 finns både med och utan exempeldata inlagda. HighlightPCA är en experimentversion som först gör en principalkomponentanalys av en mångdimensionell dataserie och sedan skapar en animerad ”score-chart”. I nuvarande version hanterar Highlight utan problem mer än 10000 observationer. Data till animeringen klistras först in på ett av Excelbladen och via ett makro i Visual Basic for Applications (VBA) skapas sedan ett standardiserat dataformat och ett lämpligt utformat bubbeldiagram. Själva animeringen utförs sedan med olika VBA-makron som startas med hjälp av knappar på samma Excelblad som bubbeldiagrammet.

Applikation Statistics eXplorer som också baseras på bubbeldiagram har utvecklats av företaget NcomVa. I den svenska versionen Sverige eXplorer utvecklad för SCB visas data på kommun eller länsnivå. Förutom bubbeldiagram finns flera andra analysverktyg och kartfunktion samt även en applikation för ”storytelling”. Verktyget är webb-baserat och kan köras direkt via ett webbgränssnitt http://mitweb.itn.liu.se/GAV/swe/#story=0 eller från SCBs statistikatlas http://www.scb.se/statistikatlasen/. Egna data kan laddas in från flera olika format och inladdat data, egna inställningar och analyser kan sparas som xml-filer. Dessa kan därefter enkelt laddas in i webbapplikationen vid varje körning. En beskrivning av programmet med tillämpning för riksskogstaxeringen finns på Riksskogstaxeringens hemsida.

Googles animeringsverktyg heter ”Motion Chart” och nås genom att man först skaffar ett Google-konto och sedan loggar in på detta. Egna data kan laddas upp på Googles server, och sedan utförs animeringarna på i princip samma sätt som med Gapminders programvara.


Ansvarig för webbsidan:
webmaster@miljostatistik.se