Loading
Relaterad information
Trender och förändring över tiden


Externa länkar
MULTITREND

Skattning av trendytor

Beskrivning

Trender betraktas ofta som en förändring över en (endimensionell) tidsvariabel, värden på observationer ökar eller minskar helt enkelt med tiden. I miljödata är det dock ofta inte så enkelt: Säsongsvariation, till exempel, kan speglas inte bara i nivåerna av halterna, men även i trenderna. En möjlighet är att trender kan hittas för sommardata, men ej för vinterdata. Lösningen är då att skatta en trendyta istället för en endimensionell trend. Med trendytan kan man visualisera och bedöma om förändringarna koncentreras till en viss tid på året, ett visst område när man analyserar trender från en större region eller i ett visst djup när man analyserar prover från olika djup längs en gradient.

Exempel

I följande exempel analyseras totalkväve i Rhen på gränsen mellan Tyskland och Nederländerna. I analysen gjordes först en flödesnormalisering för att sen använda den normaliserade serien för att visualisera trenden från 1988 till 2004 för de olika månaderna med hjälp av en jämn trendyta.


Figur 1: Observerade värden av månatliga kvävetransporter och avrinning.


Figur 2: Flödesnormaliserade månadliga transporter.
Figur 3: Den skattade trend funktionen. Anpassningen gjordes med programmet MULTITREND.

Viktigt att veta

När en trendyta skattas över olika säsonger (eller någon annan cyklisk variabel), så är idén att förändringarna som modelleras sker långsamt från år till år och från månad till månad. Då är det naturligtvis viktigt att den anpassade funktionen även hänger ihop mellan månaderna december och januari. Beroende på metod är den anpassade ytan alltså ingen yta utan en cylinder eller en spiral.

Fallgropar

Anpassning av ytor kan ibland ta mycket datorkraft, datamaterialet får därför inte vara för stort eller ha för många underindelningar. Det är viktigt att fundera igenom vilka (förklarande) variabler som är viktiga och vilken tidsupplösning som är rimlig (t.ex. det blir betydligt enklare/snabbare att dela upp i olika månader och få 12 undergrupper och att skatta interaktioner mellan dessa och olika åren än att dela in i olika veckor, är man får 52 undergrupper).

Tycker man att trenden/förändringen finns i de högsta eller lägsta värdena av en variabel kan det vara mer relevant att använda metoder för extremvärden än att dela upp serien i olika säsonger (eller enligt andra förklarande variabler).

Detaljer

Utjämningen görs på samma sätt som för endimensionella trender (icke-parametrisk utjämning, länk), men nu i två dimensioner (tid och en ytterligare indelning, t.ex. år och månad), för att kunna upptäcka om tidstrenden är samma för alla nivåer av den andra indelningsvariabeln. Trendytor kan skattas med alla metoder för icke-parametrisk utjämning, som tillåter interaktioner..

Observationer under en detektionsgräns och saknade värden

Saknade värden utgör vanligtvis inte något problem för icke-parametriska utjämningsmetoder. Däremot kan inte värden under en detektionsgräns hanteras av dessa metoder.

Programvara

För att kunna skatta trendytor behövs ett program för icke-parametrisk utjämning som även kan skatta interaktioner. Det är viktigt att observera att det ofta tar mycket tid och datorkraft att skatta dessa modeller för stora datamaterial. Det finns också datorprogram som är speciellt framtagna för att analysera trendytor. Ett sådant finns vid Linköpings universitet och heter MULTITREND. Programmet är skrivet i Visual Basic och körs i Excel. I Multitrend tas förklarande variabler med i en linjär modell, medan tidstrenden skattas genom utjämning av data. Trenden kan delas upp enligt en klassvariabel (t.ex. månader, platser,…) och då skattas interaktioner mellan tid och klassvariabeln (skattningen blir en yta som spänner över år och säsonger eller platser). Utjämningsparametern skattas genom block-korsvalidering och konfidensintervall kan beräknas för den skattade trendlinjen med hjälp av bootstrap.


Ansvarig för webbsidan:
webmaster@miljostatistik.se